Hibrid pripada FAO grupi zrenja 500 (vegetacioni period od nicanja do pune zrelosti – 125 dana)

Hibrid se odlikuje visokim genetičkim potencijalom rodnosti i daje maksimalne prinose pri obezbeđivanju odgovarajuće tehnologije gajenja.

Zrno je veoma kvalitetno (poluzuban sa većim delom rožastog endosperma) koji se koristi za takozvanu „suvu preradu kukuruza“, kao i za proizvodnju kvalitetne stočne hrane.

Otporan na poleganje, a tolerantan na bolesti lista, stabla i klipa.

Hibrid je izuzetno otporan na poleganje, a pokazuje visok stepen tolerancije na bolesti lista, stabla i klipa.

Obrani klip se izuzetno dobro čuva u koševima i drugim skladišnim postrojenjima.

Priznat je kao hibrid za proizvodnju zrna, a uz visok prinos zelene mase daje veoma kvalitetnu silažu.

Predlaže se gustina setve od 55-60.000 biljaka/ha za proizvodnju zrna i 65-67.000 biljaka/ha za proizvodnju silaže.

Strateški partner

© Copyright - ЛК Хибриди 2016